Ogólne warunki handlowe z informacją dla klienta

SPIS TREŚCI

 1. Zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo do odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zachowanie tytułu
 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 8. Specjalne warunki przetwarzania towarów według określonych specyfikacji klienta
 9. Warunki specjalne dla usług montażowych/instalacyjnych
 10. Szczególne warunki dotyczące usług naprawczych
 11. Realizacja bonów podarunkowych
 12. Prawo właściwe
 13. Miejsce jurysdykcji
 14. Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 15. Gutscheine & Coupons

1) ZAKRES

1.1Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") firmy ICUserver GmbH (zwanej dalej "Sprzedawcą") mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej "Klientem") zawiera ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Włączenie własnych warunków Klienta jest niniejszym przedmiotem sprzeciwu, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2Niniejsze OWU stosuje się odpowiednio do umów o dostawę bonów towarowych, o ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej.

1.3Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWU jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie wynikają z jej działalności gospodarczej lub zawodowej prowadzonej na własny rachunek. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

1.4Składniki prezentowanego asortymentu Sprzedawcy mogą - w zależności od opisu produktu przez Sprzedawcę - być związane z zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej "Umowa Telekomunikacyjna") z dostawcą zewnętrznym (dalej "Dostawca Usług"). W tym przypadku istnienie umowy ze sprzedawcą zależy od zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostawcą usług oraz od tego, czy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie zostanie przez klienta odwołana. Umowa telekomunikacyjna podlega odpowiednim przepisom ustawowym i ewentualnie odbiegającym od nich warunkom umownym danego usługodawcy. Sprzedający działa jedynie jako pośrednik w przypadku takich umów.

2) ZAWARCIE UMOWY

2.1Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2Klient może złożyć ofertę poprzez formularz zamówienia online zintegrowany w sklepie internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną w odniesieniu do towarów zawartych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia. Ponadto klient może również złożyć ofertę sprzedawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.3Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

Jeśli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostanie zawarta w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw wystąpi jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się wraz z upływem piątego dnia od wysłania oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty z tym skutkiem, że klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4W przypadku wyboru metody płatności oferowanej przez PayPal płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: "PayPal"), z zastrzeżeniem Warunków korzystania z systemu PayPal, z którymi można zapoznać się na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem Warunków płatności bez konta PayPal, z którymi można zapoznać się na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeśli klient płaci za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, sprzedawca już w momencie kliknięcia przez klienta przycisku kończącego proces składania zamówienia oświadcza o przyjęciu oferty klienta.

2.5W przypadku wyboru metody płatności "Amazon Payments", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dalej: "Amazon"), z zastrzeżeniem umowy użytkownika Amazon Payments Europe, z którą można zapoznać się na stronie https://payments.amazon.de/help/201751590. Jeśli klient wybierze "Amazon Payments" jako metodę płatności podczas procesu składania zamówienia online, wydaje również zlecenie płatnicze firmie Amazon poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia. W tym przypadku sprzedawca deklaruje już przyjęcie oferty klienta w momencie, gdy klient uruchamia proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia.

2.6W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, tekst umowy zostanie zapisany przez Sprzedawcę po zawarciu umowy i przekazany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu przez Klienta zamówienia. Sprzedawca nie udostępnia tekstu umowy w sposób wykraczający poza ten zakres. Jeżeli Klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i Klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp poprzez swoje chronione hasłem konto użytkownika, podając odpowiednie dane do logowania.

2.7Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, Klient może rozpoznać ewentualne błędy przy wprowadzaniu danych poprzez uważne czytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu rozpoznaniu błędów przy wprowadzaniu danych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której wyświetlacz na ekranie jest powiększany. Klient może poprawiać swoje wpisy podczas elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces zamawiania.

2.8Przy zawieraniu umowy można posługiwać się językiem niemieckim i angielskim.

2.9Realizacja zamówienia i kontaktowanie się odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznej realizacji zamówienia. Klient musi zapewnić, że adres e-mail podany przez niego do realizacji zamówienia jest prawidłowy, aby na ten adres można było odbierać e-maile wysyłane przez sprzedającego. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez sprzedającego lub osoby trzecie zlecone przez sprzedającego do realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.

3) PRAWO DO ODWOŁANIA

3.1Konsumenci mają zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.

3.2Dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce odstąpienia od umowy stosowanej przez sprzedawcę.

4) CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1O ile w opisie produktu Sprzedawcy nie podano inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek VAT. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną wskazane oddzielnie w danym opisie produktu.

4.2W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej w poszczególnych przypadkach mogą powstać dalsze koszty, za które sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi klient. Należą do nich np. koszty związane z przekazaniem pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty za wymianę walut) lub cła importowe lub podatki (np. cła). Takie koszty mogą być również ponoszone w związku z transferem środków pieniężnych, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3Opcja (opcje) płatności zostanie przekazana klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.4Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność staje się wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.5W przypadku wyboru metody płatności "SOFORT", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej "SOFORT"). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem "SOFORT", klient musi posiadać konto bankowe online, które zostało aktywowane do udziału w "SOFORT", musi się odpowiednio zidentyfikować podczas procesu płatności i musi potwierdzić dyspozycję płatniczą dla "SOFORT". Transakcja płatnicza jest wówczas niezwłocznie realizowana przez "SOFORT", a rachunek bankowy klienta zostaje obciążony. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące metody płatności "SOFORT" dostępne są dla klienta w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.

4.6W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem serwisu płatniczego "Shopify Payments", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej "Stripe"). Poszczególne metody płatności oferowane za pośrednictwem Shopify Payments zostaną podane do wiadomości klienta w sklepie internetowym Sprzedawcy. W celu przetwarzania płatności Stripe może korzystać z innych usług płatniczych, w przypadku których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których klient może zostać oddzielnie poinformowany. Dalsze informacje na temat "Shopify Payments" są dostępne w Internecie pod adresem https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.7W przypadku wyboru sposobu płatności zakup na rachunek, cena zakupu staje się wymagalna po dostarczeniu towaru i wystawieniu faktury. W tym przypadku cena zakupu jest płatna w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności zakup na rachunek tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności w przypadku przekroczenia określonej wielkości zamówienia. W takim przypadku sprzedający poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.8W przypadku wyboru metody płatności kartą kredytową za pośrednictwem Stripe, kwota faktury jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: "Stripe"). Stripe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i odmowy tej metody płatności w przypadku negatywnej kontroli kredytowej.

5) WARUNKI DOSTAWY I WYSYŁKI

5.1Dostawa towarów odbywa się poprzez wysyłkę na adres dostawy podany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy podany w trakcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Odbiegając od tego, w przypadku wyboru sposobu płatności PayPal, decydujący jest adres dostawy zdeponowany przez klienta w PayPal w momencie dokonywania płatności.

5.2Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiada klient, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione w związku z tym przez sprzedającego. Nie dotyczy to kosztów przesyłki zwrotnej, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu towaru stosuje się postanowienie zawarte w instrukcji odstąpienia od umowy przez sprzedającego.

5.3Odbiór własny nie jest możliwy ze względów logistycznych.

5.4Bony są wydawane klientowi w następujący sposób:

6) ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Jeżeli sprzedający dokona przedpłaty, zachowa prawo własności do dostarczonego towaru do czasu, gdy należna cena zakupu zostanie w całości zapłacona.

7) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY (GWARANCJA)

7.1Jeżeli zakupiona rzecz jest wadliwa, obowiązują przepisy o ustawowej odpowiedzialności za wady.

7.2Jeśli klient działa jako konsument, jest on proszony o zgłoszenie reklamacji dostarczonego towaru z widocznymi uszkodzeniami transportowymi do dostawcy i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeżeli klient nie zastosuje się do tego, nie będzie to miało wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

7.3Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady w wykonaniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, za które odpowiada wyłącznie odpowiedni dostawca usług. W tym zakresie obowiązują odpowiednie przepisy ustawowe oraz odbiegające od nich warunki umowne danego dostawcy usług.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI PRZETWARZANIA TOWARÓW WEDŁUG SPECYFICZNYCH SPECYFIKACJI KLIENTA

8.1Jeżeli zgodnie z treścią umowy sprzedający oprócz dostawy towaru zobowiązany jest również do przetworzenia towaru zgodnie z określonymi specyfikacjami klienta, klient zobowiązany jest dostarczyć sprzedającemu wszystkie treści wymagane do przetworzenia, takie jak teksty, obrazy lub grafiki w formatach plików, formatowaniu, obrazie i rozmiarach plików określonych przez sprzedającego oraz udzielić sprzedającemu niezbędnych praw do korzystania w tym celu. Za pozyskanie i nabycie praw do tych treści odpowiada wyłącznie klient. Klient oświadcza i przyjmuje na siebie odpowiedzialność, że ma prawo do korzystania z treści przekazanych sprzedającemu. W szczególności zapewnia on, że nie zostaną naruszone w ten sposób żadne prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i prawa osobiste.

8.2Klient zwolni sprzedającego z odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich, których te osoby mogą dochodzić wobec sprzedającego w związku z naruszeniem ich praw przez umowne wykorzystanie treści klienta przez sprzedającego. W tym kontekście klient ponosi również uzasadnione koszty niezbędnej obrony prawnej, w tym wszystkie koszty sądowe i koszty adwokackie w ustawowej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa. W przypadku roszczeń osoby trzeciej, klient jest zobowiązany do niezwłocznego, zgodnego z prawdą i kompletnego przekazania sprzedawcy wszystkich informacji wymaganych do rozpatrzenia roszczeń i obrony.

8.3Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, jeżeli dostarczone w tym celu przez Klienta treści naruszają prawne lub urzędowe zakazy lub obrażają powszechną przyzwoitość. Dotyczy to w szczególności dostarczania treści antykonstytucyjnych, rasistowskich, ksenofobicznych, dyskryminacyjnych, obraźliwych, zagrażających młodzieży i/lub gloryfikujących przemoc.

9) WARUNKI SPECJALNE DLA USŁUG MONTAŻOWYCH/INSTALACYJNYCH

Jeżeli zgodnie z treścią umowy sprzedawca oprócz dostawy towaru jest odpowiedzialny również za montaż lub instalację towaru u klienta oraz ewentualnie za odpowiednie czynności przygotowawcze (np. pomiar), to:

9.1Sprzedawca świadczy swoje usługi, według własnego uznania, we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie wykwalifikowanego personelu. Sprzedawca może przy tym korzystać również z usług osób trzecich (podwykonawców) działających w jego imieniu. O ile opis usługi Sprzedawcy nie stanowi inaczej, klientowi nie przysługuje roszczenie o wybór konkretnej osoby do wykonania żądanej usługi.

9.2Klient dostarczy sprzedawcy kompletne i prawdziwe informacje wymagane do wykonania należnej usługi, o ile pozyskanie takich informacji nie wchodzi w zakres obowiązków sprzedawcy zgodnie z treścią umowy.

9.3Sprzedawca skontaktuje się z Klientem po zawarciu umowy w celu uzgodnienia terminu wykonania należnej usługi. Klient zapewni Sprzedawcy lub wyznaczonemu przez niego personelowi dostęp do danych obiektów Klienta w uzgodnionym terminie.

9.4Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanego towaru przechodzi na klienta dopiero po zakończeniu prac montażowych i wydaniu towaru klientowi.

10) SZCZEGÓLNE WARUNKI DLA USŁUG NAPRAWCZYCH

Jeżeli zgodnie z treścią umowy sprzedawca jest winien naprawę rzeczy klienta, stosuje się do tego następujące zasady:

10.1Usługi naprawcze świadczone są w siedzibie Sprzedawcy.

10.2Sprzedawca świadczy swoje usługi, według własnego uznania, we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie wykwalifikowanego personelu. Sprzedawca może przy tym korzystać również z usług osób trzecich (podwykonawców) działających w jego imieniu. O ile opis usługi Sprzedawcy nie stanowi inaczej, klientowi nie przysługuje roszczenie o wybór konkretnej osoby do wykonania żądanej usługi.

10.3Klient dostarczy sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych do naprawy rzeczy, o ile pozyskanie tych informacji nie wchodzi w zakres obowiązków sprzedawcy zgodnie z treścią umowy. W szczególności klient dostarczy sprzedawcy wyczerpujący opis wady i poinformuje go o wszystkich okolicznościach, które mogą być przyczyną stwierdzonej wady.

10.4O ile nie uzgodniono inaczej, Klient wysyła rzecz do naprawy do siedziby Sprzedawcy na własny koszt i ryzyko. Sprzedawca zaleca, aby Klient wykupił w tym celu ubezpieczenie transportowe. Ponadto Sprzedawca zaleca, aby Klient wysłał rzecz w odpowiednim opakowaniu transportowym w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia w transporcie i ukrycia zawartości opakowania. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o wszelkich oczywistych szkodach transportowych, aby Klient mógł dochodzić wszelkich praw przysługujących mu wobec przewoźnika.

10.5Zwrot przedmiotu odbywa się na koszt klienta. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy przechodzi na klienta w momencie przekazania rzeczy odpowiedniej osobie transportowej w siedzibie sprzedającego. Na życzenie klienta sprzedający zawrze ubezpieczenie transportowe dla przedmiotu.

10.6Powyższe postanowienia nie ograniczają ustawowych uprawnień klienta z tytułu wad w przypadku zakupu towaru u sprzedawcy.

10.7Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady wykonanej usługi naprawy zgodnie z przepisami o ustawowej odpowiedzialności za wady.

11) REALIZACJA BONÓW PODARUNKOWYCH

11.1Bony upominkowe, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy (dalej "Bony Upominkowe") mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy, chyba że w treści Bonu Upominkowego zaznaczono inaczej.

11.2Bony upominkowe i pozostałe salda bonów upominkowych podlegają realizacji do końca trzeciego roku po roku zakupu bonu. Pozostałe kredyty będą dopisywane do klienta do daty wygaśnięcia.

11.3Bony upominkowe można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsza kompensacja nie jest możliwa.

11.4W ramach jednego zamówienia można zrealizować tylko jeden bon upominkowy.

11.5Bony upominkowe mogą być wykorzystane wyłącznie na zakup towarów, a nie na zakup kolejnych bonów upominkowych.

11.6Jeśli wartość bonu upominkowego nie wystarczy na pokrycie zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę, aby uregulować różnicę.

11.7Saldo bonu upominkowego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.

11.8Bon podarunkowy jest zbywalny. Sprzedający może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym na rzecz posiadacza realizującego bon upominkowy w sklepie internetowym Sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, w której sprzedający wie lub rażąco zaniedbuje niewiedzę o niekwalifikowalności, niezdolności prawnej lub braku uprawnień reprezentacyjnych danego posiadacza.

12) PRAWO WŁAŚCIWE

Wszelkie stosunki prawne pomiędzy stronami reguluje prawo Republiki Austrii z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przyznana ochrona nie jest wycofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma swoje miejsce zamieszkania.

13) JURYSDYKCJA

Jeżeli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Austrii, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedawcy. Jeżeli klient ma swoją siedzibę poza terytorium Republiki Austrii, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedawcy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej klienta. W powyższych przypadkach Sprzedawca jest jednak w każdym przypadku uprawniony do wniesienia powództwa do sądu w miejscu prowadzenia działalności przez Klienta.

14) ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

14.1Komisja UE udostępnia platformę internetową do rozwiązywania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów zakupu lub umów o świadczenie usług z udziałem konsumenta.

14.2Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

15) Gutscheine & Coupons

Hier sind die Richtlinien für die Verwendung von Gutscheinen/Coupons im Rahmen von Rabatt- und Sonderaktionen auf SHOP.icuserver.com.

Die folgenden Bedingungen gelten für alle Gutscheine & Coupons auf SHOP.icuserver.com, sofern nicht anders angegeben.

15.1. Warunki użytkowania

Jeder Coupon für eine Sonder- oder Rabattaktion kann nur einmal genutzt und eingelöst werden. Pro Bestellung kann nur ein Coupon verwendet werden, und pro Kunde ist nur ein Coupon pro Einkauf zulässig. Es ist nicht möglich, Coupons mit anderen Aktionen/Gutscheinen zu kombinieren. Eine Barauszahlung oder rückwirkende Anrechnung von Coupons auf bereits getätigte Bestellungen ist nicht möglich. Coupons sind ausschließlich für Produkte auf SHOP.icuserver.com gültig. Der Weiterverkauf von Coupons ist untersagt. Coupons können nicht auf andere Kundenkonten übertragen werden. Versandkosten können nicht mit Coupons beglichen werden. Coupons können nicht für den Kauf von Büchern, Zeitschriften oder Geschenkgutscheinen verwendet werden. Rabattierte Artikel sind von Gutscheinaktionen ausgeschlossen. Gültigkeit

Coupons für Rabatt- und Sonderaktionen sind nur während des im Webshop SHOP.icuserver.com und im Newsletter angegebenen Aktionszeitraums gültig und können nur in diesem Zeitraum eingelöst werden. Mindestbestellwert Der Mindestbestellwert für die Einlösung von Coupons im Rahmen von Rabatt- und Sonderaktionen beträgt 50€.

15.2. Rückgaberecht

Bei Rücksendung wird der ermäßigte Kaufpreis erstattet. Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung oder Ersatz des Coupons.

15.3. Problemlösung

Bei Problemen mit einem Coupon wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns: info@icuserver.com. Bitte beschreiben Sie das Problem so genau wie möglich und geben Sie wichtige Informationen wie Ihre Bestellnummer, den Gutscheincode, Fehlermeldungen des Systems und den verwendeten Browser an.

© Kancelaria IT

DOCID: ##ITK-aa631cd94ff45a69aa18f8f38cf90c9b## / Version: 202101020703